Triết Học Phật Giáo

BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG TRANG CHÚ Quảng Minh dịch
Chân Như Quan của Phật Giáo
Nha Tu Thư và Sưu Khảo Viện Đại Học Vạn Hạnh (1971)