Chứng Đạo Ca

date
25/09/2020
Chứng Đạo Ca

Chứng Đạo Ca

Trực chỉ đề cương

Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Biên dịch: Từ Thông Thiền Sư

Sài Gòn 1998 - 2543

---o0o---

THI CA 38

  CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO

QUA VẤN ĐỀ CHÂN VỌNG HỮU VÔ

---o0o---

Phiên âm:

Chân bất lập vọng bổn không

Hữu vô câu khiển bất không không

Thập lục không môn nguyên bất trước

Nhất tánh Như Lai thể tự đồng

Dịch nghĩa:

* Chân không thực, lấy chân đâu để lập?

Vọng không CHÂN, tìm vọng ở nơi nao?

Có và KHÔNG, xóa sạch chớ để lòng

Có không thật, KHÔNG không hoàn toàn rỗng

* Mười sáu món (1), gọi là KHÔNG, không dính dáng

Chư Như Lai cùng chứng thể tịch nhiên nầy

TRỰC CHỈ

Bước vào đạo Phật, học đạo, hành đạo, người ta thường quan tâm về CÓ, KHÔNG, TỘI, PHƯỚC, THIỆN, ÁC và cao hơn một bậc là vấn đề CHÂN VỌNG.

Người ta hướng về những gì gọi là CHÂN và mong mõi tìm cầu CHÂN, tha thiết muốn CHỨNG được cái gọi là CHÂN ấy. Đã thích CHÂN thì người ta cũng rất sợ VỌNG. Họ bảo rằng: "Tu hành phải tĩnh tâm, quán chiếu tâm thường xuyên để mà DIỆT VỌNG. Chừng nào DIỆT HẾT VỌNG thì được CHÂN và sẽ chứng nhập CẢNH GIỚI CHÂN NHƯ… có được Niết-bàn !"

Lý lẽ đó, người học Phật chưa sâu, khó tìm thấy chỗ "phi chân lý". Cho nên có thể có rất nhiều người thích nghe thứ giáo lý "thùng rỗng kêu to" như vậy.

Qua cái thấy của người chứng đạo:

CHÂN không thật, lấy CHÂN đâu để lập?

CHÂN không tự thể, lấy gì để LẬP cái gọi là CHÂN? Đối với VỌNG thì:

"VỌNG không CHÂN, tìm VỌNG ở nơi nao?"

VỌNG không CHÂN nghĩa là tự nó không có thực thể thì lấy gì để DIỆT?

Thấy được vấn đề VỌNG CHÂN không tự thể, hành giả sẽ "rãnh" hết những ý niệm TRỪ và DIỆT. Ý niệm CẦU và CHỨNG hành giả trở thành "nhàn đạo nhân".

Vấn đề CÓ, KHÔNG cũng vậy. CÓ là CÓ cái gì? KHÔNG là KHÔNG cái gì? Người chứng đạo không hề phủ nhận sự hiện diện của vạn pháp mà cũng không khẳng định vạn pháp là CÓ theo kiểu thấy thông thường.

Người chứng đạo xóa sạch hết ý niệm CÓ, KHÔNG. Vì CÓ, không tự thể đó là CÓ mà không. KHÔNG, không tự thể nhưng không phải vĩnh viễn KHÔNG như sừng thỏ lông rùa. Hiểu chân lý đó hành giả không còn quan tâm vấn đề CÓ và KHÔNG.

HỮU VÔ CÂU KHIỂN BẤT KHÔNG KHÔNG

Người đạt đạo không những không vướng mắc vào một thứ không mà hai không, ba không… cho đến mười lăm không, mười sáu… thứ không cũng đều không vướng mắc. Tất cả chư Như Lai thành tựu quả vị của mình cũng từ sự thể nhập chân lý thanh tịnh rỗng rang vô trụ vô trước ấy.

---o0o---

Trình bày: Hồng Anh

 Cập nhật : 09-2020 

TIN KHÁC