Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 4-93

date
12/12/2020

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập  4

QUYỂN THỨ 93

HỘI THỨ NHẤT 

PHẨM CẦU BÁT NHÃ
THỨ 27 – 5


 
    Kiều Thi Ca! Như Lai đối bốn tĩnh lự chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối bốn tĩnh lự chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối bốn tĩnh lự pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn vô lượng, bốn vô sắc định pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối bốn tĩnh lự chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối bốn tĩnh lự chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối bốn tĩnh lự chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối bốn tĩnh lự pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn vô lượng, bốn vô sắc định pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối rời bốn tĩnh lự chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời bốn tĩnh lự chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng ; với rời bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời bốn tĩnh lự pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn vô lượng, bốn vô sắc định pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời bốn tĩnh lự chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời bốn tĩnh lự chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng ; với rời bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời bốn tĩnh lự chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời bốn tĩnh lự pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn vô lượng, bốn vô sắc định pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối tám giải thoát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối tám giải thoát chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, với tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối tám giải thoát pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, với tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối tám giải thoát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối tám giải thoát chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối tám giải thoát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối tám giải thoát pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối rời tám giải thoát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời tám giải thoát chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời tám giải thoátpháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời tám giải thoát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tám thắbf xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời tám giải thoát chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời tám giải thoát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương; với rời tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời tám giải thoát pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tám thắng xừ, chín thứ đệ định, mười biến xứ pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối bốn niệm trụ chẳng tương ưng, chẳnng phải chẳng tương ưng; với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối bốn niệm trụ chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối bốn niệm trụ pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối bốn niệm trụ chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối bốn niệm trụ chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối bốn niệm trụ chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối bốn niệm trụ pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối rời bốn niệm trụ chẳng tương ưng, chẳng tương ưng; với rời bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời bốn niệm trụ chơn như tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời bốn niệm trụ pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời bốn niệm trụ chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời bốn niệm trụ chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời bốn niệm trụ chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời bốn niệm trụ pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối không giải thoát môn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối không giải thoát môn chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối không giải thoát môn pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với vô tướng, vô nguyện giải thoát môn pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơ như đối không giải thoát môn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối không giải thoát môn chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối không giải thoát môn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối không giải thoát môn pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với vô tướng, vô nguyện giải thoát môn pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối rời không giải thoát môn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời không giải thoát môn chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời không giải thoát môn pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời vô tướng, vô nguyện giải thoát môn pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời không giải thoát môn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời không giải thoát môn chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời không giải thoát môn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời không giải thoát môn pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời vô tướng, vô nguyện giải thoát môn pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối năm nhãn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với sáu thần thông cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối năm nhãn chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với sáu thần thông chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối năm nhãn pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với sáu thần thông pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối năm nhãn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với sáu thần thông cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối năm nhãn chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với sáu thần thông chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương. Như Lai pháp tánh đối năm nhãn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với sáu thần thông cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối năm nhãn pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với sáu thần thông pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối rời năm nhãn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời sáu thần thông cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như lai đối rời năm nhãn chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời sáu thần thông chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời năm nhãn pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời sáu thần thông pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời năm nhãn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời sáu thần thông cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời năm nhãn chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời sáu thần thông chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời năm nhãn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời sáu thần thông cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời năm nhãn pháp tánh, chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời sáu thần thông pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối Phật mười lực chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối Phật mười lực chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối Phật mười lực pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối Phật mười lực chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối Phật mười lực chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối Phật mưởi lực chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối Phật mười lực pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương; với bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối rời Phật mưởi lực chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rròi Phật mười lực chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời Phật mười lực pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn vô sở úy cho đến mưởi tám pháp Phật bất cộng pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời Phật mười lực chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời Phật mười lực chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chơn như cũng chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời Phật mười lực chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời Phật mưởi lực pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

     Kiều Thi Ca! Như Lai đối pháp vô vong thất chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tánh hằng trụ xả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối pháp vô vong thất chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tánh hằng trụ xả chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối pháp vô vong thất pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tánh hằng trụ xả pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối pháp vô vong thất chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tánh hằng trụ xả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối pháp vô vong thất chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tánh hằng trụ xả chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối pháp vô vong thất chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tánh hằng trụ xả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối pháp vô vong thất pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tánh hằng trụ xả pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối rời pháp vô vong thất chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tánh hằng trụ xả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời pháp vô vong thất chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tánh hằng trụ xả chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời pháp vô vong thất pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tánh hằng trụ xả pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời pháp vô vong thất chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tánh hằng trụ xả chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời pháp vô vong thất chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tánh hằng trụ xả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời pháp vô vong thất pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tánh hằng trụ xả pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối nhất thiết trí chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối nhất thiết trí chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối nhất thiết trí pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối nhất thiết trí chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối nhất thiết trí chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối nhất thiết trí chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng chẳng tướng ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối nhất thiết trí pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối rời nhất thiết trí chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời nhất thiết trí chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rởi nhất thiết trí pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời nhất thiết trí chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời nhất thiết trí chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời nhất thiết trí chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời nhất thiết trí pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối tất cả đà la ni môn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tất cả tam ma địa môn cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối tất cả đà la ni môn chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tất cả tam ma địa môn chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối tất cả đà la ni môn pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tất cả tam ma địa môn pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối tất cả đà la ni môn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tất cả tam ma địa môn cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối tất cả đà la ni môn chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tất cả tam ma địa môn chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối tất cả đà la ni môn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng ; với tất cả tam ma địa môn cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối tất cả đà la ni môn pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với tất cả tam ma địa môn pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối rời tất cả đà la ni môn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tất cả tam ma địa môn cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời tất cả đà la ni môn chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tất cả tam ma địa môn chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rởi tất cả đà la ni môn pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tất cả tam ma địa môn pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời tất cả đà la ni môn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tất cả tam ma địa môn cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời tất cả đà la ni môn chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tất cả tam ma địa môn chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời tất cả đà la ni môn chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tất cả tam ma địa môn cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời tất cả đà la ni môn pháp tành chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời tất cả tam ma địa môn pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối Dự lưu chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Nhất lai, Bất hoàn, A la hán cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối Dự lưu chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối dự lưu pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Nhất lai, Bất hoàn, A la hán pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối Dự lưu chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Nhất lai, Bất hoàn, A la hán cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối Dự lưu chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như lai pháp tánh đối Dự lưu chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Nhất lai, Bất hoàn, A la hán cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối Dự lư pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Nhất lai, Bất hoàn, A la hán pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối rời Dự lưu chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Nhất lai, Bất hoàn, A la hán cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời Dự lưu chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời Dự lưu pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Nhất lai, Bất hoàn, A la hán pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời Dự lưu chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Nhất lai, Bất hoàn, A la hán cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời Dự lưu chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời Dự lưu chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Nhất lai, Bất hoàn, A la hán cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời Dự lưu pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Nhất lai, Bất hoàn, A la hán pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối Dự lưu hướng Dự lư quả chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối Dự lưu hướng Dự lưu quả chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối dự lưu hướng Dự lưu quả pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Nhất lai hướng Nhấ lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối Dự lưu hướng Dự lưu quả chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối Dự lưu hướng Dự lưu quả chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối Dự lưu hướng Dự lưu quả chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối Dự lưu hướng Dự lưu quả pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối rời dự lưu hướng Dự lưu quả chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hướng A la hán quả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời Dự lưu hướng Dự lưu quả chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng hướng A la hán quả chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời Dự lưu hướng Dự lưu quả pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời Dự lưu hướng Dự lưu quả chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời Dự lưu hướng Dự lưu quả chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Nhất lai hướng nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả; với rời Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời Dự lưu hướng Dự lưu quả  chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời  Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời Dự lưu hướng Dự lưu quả pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối Ðộc giác chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Ðộc giác hướng Ðộc giác quả chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối Ðộc giác chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Ðộc giác hướng Ðộc giác quả chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối Ðộc giác pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Ðộc giác hướng Ðộc giác quả pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối Ðộc giác chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Ðộc giác hướng Ðộc giác quả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối Ðộc giác chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Ðộc giác hướng Ðộc giác quả chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối Ðộc giác chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Ðộc giác hướng Ðộc giác quả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối Ðộc giác pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Ðộc giác hướng Ðộc giác quả pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối rời Ðộc giác chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Ðộc giác hướng Ðộc giác quả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời Ðộc giác chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Ðộc giác hướng Ðộc quả chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời Ðộc giác pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Ðộc giác hướng Ðộc giác quả pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời Ðộc giác chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Ðộc giác hướng Ðộc giác quả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời Ðộc giác chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Ðộc giác hướng Ðộc giác quả chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời Ðộc giác chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Ðộc giác hướng Ðộc giác quả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời Ðộc giác pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Ðộc giác hướng Ðộc giác quả pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối Bồ tát Ma ha tát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Tam miệu tam Phật đà cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối Bồ tát Ma ha tát chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Tam miệu tam Phật đà chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối Bồ tát Ma ha tát pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Tam miệu tam Phật đà pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối Bồ tát Ma ha tát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Tam miệu tam Phật đả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối Bồ tát Ma ha tát chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Tam miệu tam Phật đả chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối Bồ tát Ma ha tát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Tam miệu tam Phật đà cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối Bồ tát Ma ha tát pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Tam miệu tam Phật đà pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối rời Bồ tát Ma ha tát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Tam miệu tam Phật cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời Bồ tát Ma ha tát chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời Bồ tát Ma ha tát pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Tam miệu tam Phật đà pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời Bồ tát Ma ha tát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Tam miệu tam Phật đà cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời Bồ tát Ma ha tát chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Tam miệu tam Phật đà chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời Bồ tát Ma ha tát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Tam miệu tam Phật đà cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời Bồ tát Ma ha tát pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Tam miệu tam Phật đà pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối pháp Bồ tát Ma ha tát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối pháp Bồ tát Ma ha tát chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Vô thượngh Chánh đẳng Bồ đề chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối pháp Bồ tát Ma ha tát pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối pháp Bồ tát Ma ha tát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối pháp Bồ tát Ma ha tát chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối pháp Bồ tát Ma ha tát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối pháp Bồ tát Ma ha tát pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối rời pháp Bồ tát Ma ha tát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời pháp Bồ tát Ma ha tát chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời pháp Bồ tát Ma ha tát pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời pháp Bồ tát Ma ha tát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rờiVô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời pháp Bồ tát ma ha tát chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời pháp Bồ tát Ma ha tát chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời pháp Bồ tát Ma ha tát pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối Thanh văn thừa chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối Thanh văn thừa chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối Thanh văn thừa pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Ðộc giác thừa Vô thượng thừa pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối Thanh văn thừa chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối Thanh văn thừa chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối Thanh văn thừa chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối Thanh văn thừa pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Như Lai đối rời Thanh văn thừa chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời Thanh văn thừa chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối rời Thanh văn thừa pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời Thanh văn thừa chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai chơn như đối rời Thanh văn thừa chơn như chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa chơn như cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời Thanh văn thừa chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai pháp tánh đối rời Thanh văn thừa pháp tánh chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng; với rời Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa pháp tánh cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.

    Kiều Thi Ca! Tôn giả Xá Lợi Tử đã nói kia là thần lực của Như Lai đối với tất cả pháp chẳng phải ly, chẳng phải tức, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai là chỗ nương vì đem không có chỗ nương mà làm chỗ nương vậy.

--- o0o ---

TIN KHÁC