Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 2-45

date
11/11/2020

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 2

QUYỂN THỨ 45

Hội Thứ Nhất

 

Phẩm

 

THÍ DỤ


Thứ 11 - 4

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì nói việc ma lỗi ma. Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng cha mẹ đến chỗ Bồ tát Ma ha tát bảo rằng: “Con con! ngươi nên siêng năng cầu chứng quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán được đủ lìa hẳn sanh tử đại khổ, mau chứng Niết bàn rốt ráo an vui, dùng chi xa đến Vô thượng Bồ đề. Kẻ cầu Bồ đề cần phải trải qua vô lượng vô số đại kiếp luân hồi sanh tử, giáo hóa hữu tình, xả thân xả mạng, chặt lóng chặt đốt, uổng tự cần khổ, nào ai mang ơn ngươi! Cầu pháp Bồ đề, hoặc đắc bất đắc...”. Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì nói việc ma lỗi ma, nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Bí sô thảy đến chỗ Bồ tát Ma ha tát, đem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc thường vô thường khả đắc; thuyết tướng thọ tưởng hành thức thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc lạc khổ khả đắc; thuyết tướng thọ tưởng hành thức lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng thọ tưởng hành thức ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng thọ tưởng hành thức tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc không bất không khả đắc; thuyết tướng thọ tưởng hành thức không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng thọ tưởng hành thức vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng thọ tưởng hành thức vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng thọ tưởng hành thức tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng thọ tưởng hành thức viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ thường vô thường khả đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ lạc khổ khả đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ không bất không khả đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ thường vô thường khả đắc; thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ lạc khổ khả đắc; thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ không bất không khả đắc; thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới thường vô thường khả đắc; thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới lạc khổ khả đắc; thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới không bất không khả đắc; thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới thường vô thường khả đắc; thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới lạc khổ khả đắc; thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới không bất không khả đắc; thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới thường vô thường khả đắc; thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới lạc khổ khả đắc; thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới không bất không khả đắc; thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới thường vô thường khả đắc; thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới lạc khổ khả đắc; thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới không bất không khả đắc; thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới thường vô thường khả đắc; thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới lạc khổ khả đắc; thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới không bất không khả đắc; thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới thường vô thường khả đắc; thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới lạc khổ khả đắc; thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới không bất không khả đắc; thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới thường vô thường khả đắc; thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới lạc khổ khả đắc; thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới không bất không khả đắc; thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế thường vô thường khả đắc; thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế lạc khổ khả đắc; thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế không bất không khả đắc; thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh thường vô thường khả đắc; thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh lạc khổ khả đắc; thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh không bất không khả đắc; thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự thường vô thường khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự lạc khổ khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự không bất không khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ thường vô thường khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ lạc khổ khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ không bất không khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn thường vô thường khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn lạc khổ khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn không bất không khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát môn viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa thường vô thường khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa lạc khổ khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa không bất không khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn thường vô thường khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn lạc khổ khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn không bất không khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực thường vô thường khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thường vô thường khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực lạc khổ khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lạc khổ khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực ngã vô ngã khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí ngã vô ngã khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực tịnh bất tịnh khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịnh bất tịnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực không bất không khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không bất không khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực vô tướng hữu tướng khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô tướng hữu tướng khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực vô nguyện hữu nguyện khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô nguyện hữu nguyện khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịch tĩnh bất tịch tĩnh khả đắc. Ðem hữu sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực viễn ly bất viễn ly khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí viễn ly bất viễn ly khả đắc.

Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những việc như vậy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì nói việc ma lỗi ma, nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Bồ tát Ma ha tát đến chỗ Bồ tát Ma ha tát dạy quán nội không có sở đắc. Dạy quán ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không có sở đắc. Dạy tu bốn tĩnh lự có sở đắc. Dạy tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định có sở đắc. Dạy tu bốn niệm trụ có sở đắc. Dạy tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi có sở đắc. Dạy tu không giải thoát môn có sở đắc. Dạy tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn có sở đắc. Dạy tu bố thí Ba la mật đa có sở đắc. Dạy tu tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa có sở đắc. Dạy tu năm nhãn có sở đắc. Dạy tu sáu thần thông có sở đắc. Dạy tu Phật mười lực có sở đắc. Dạy tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí có sở đắc.

Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố. Vậy nên Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối với các bạn ác cần phải mau mau bỏ lìa.

 

Phẩm

BỒ TÁT

Thứ 12 - 1

 

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Nói rằng Bồ tát là cú nghĩa thế nào? Phật bảo: Thiện Hiện! Vì Bồ đề bất sanh, Tát đỏa phi hữu, cho nên vô cú nghĩa là cú nghĩa Bồ tát. Thiện Hiện! Như cú nghĩa dấu chim giữa không vô sở hữu, bất khả đắc. Cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng lại như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sự vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa cảnh mộng, cú nghĩa ánh nắng, cú nghĩa bóng sáng, cú nghĩa hoa giữa không, cú nghĩa tượng trong gương, cú nghĩa vang trong động, cú nghĩa thành tầm hương, cú nghĩa sự biến hóa vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa chơn như vô sở hữu, bất khả đắc; cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa pháp giới, cú nghĩa pháp tánh, cú nghĩa pháp trụ, cú nghĩa pháp định, cú nghĩa chẳng hư vọng, cú nghĩa chẳng biến khác, cú nghĩa ly sanh tánh, cú nghĩa bình đẳng tánh, cú nghĩa thật tế vô sở hữu bất khả đắc; cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ sắc vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ thọ tưởng hành thức vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ nhãn xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ sắc xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ nhãn giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ nhĩ giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ tỷ giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ thiệt giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ thân giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ ý giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ xứ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ địa giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ thủy hỏa phong không thức giới vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ khổ thánh để vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ tập diệt đạo thánh đế vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ vô minh vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ bốn tĩnh lự vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ bốn niệm trụ vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy.

Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ không giải thoát môn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. Thiện Hiện! Như cú nghĩa huyễn sĩ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu, bất khả đắc; Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, quán cú nghĩa Bồ tát vô sở hữu, bất khả đắc cũng như vậy. 

--- o0o ---

TIN KHÁC